*** SPORTSLASKI.PL/ MG Mistrzem ligi!*** Gratulacje!!!

:: Aktualności

:: Przepisy gry

:: Regulamin

:: Formularz zgłoszenia

:: Oświadczenie

:: Moje Konto

:: Liga Typerów

:: Kary

:: Informacje o RLB / Kontakt

:: Administracja


Zarejestruj się...
Zapomniałem hasła...
..:: Regulamin RLB ::..

I. ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK

Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:
Imienną listę zawodników reprezentujących firmę. Reprezentanci muszą być pracownikami firmy lub ściśle współpracować z nią * ( W kadrze zespołu Ekstraklasy RLB dopuszcza się udział zawodników nie związanych zawodowo z firmą którą reprezentują, pod warunkiem akceptacji ze strony osoby zarządzającej. Fakt ten musi być potwierdzony pieczątka i podpisem w formularzu zgłoszeniowym. W wyjątkowych przypadkach, uzgodnionych z Organizatorem zapis ten może dotyczyć kadry zespołu pozostałych lig).

Nazwisko, imię i kontakt telefoniczny osoby odpowiedzialnej za drużynę- kapitan (kierownik) drużyny

Określenie kolorów strojów (koszulki, spodenki).

Dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień organizator wymaga imiennego potwierdzenia zatrudnienia/współpracy reprezentantów, przez dział personalny na liście zgłoszeniowej.

Osoby biorące udział w rozgrywkach RLB zobowiązane są do poddania się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia

Osoba odpowiedzialna za drużynę (kapitan, kierownik) zobowiązany jest dostarczyć listę zawodników biorących udział w turnieju. Zgłoszenie to musi zawierać potwierdzenie z adnotacją, że wszyscy uczestnicy poddali się podstawowym badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Na kapitanie drużyny spoczywa również obowiązek zapoznania zawodników swojej drużyny z niniejszym regulaminem rozgrywek RLB oraz przepisami gry. Za niewykonanie powyższych zobowiązań i wynikające z tego wypadki wraz z ich prawnymi konsekwencjami, odpowiedzialność spada na uczestników reprezentujących dany zespół.

Zawodnicy powinni się ubezpieczyć na wypadek NNW, a Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za urazy, kontuzje itp. oraz ich następstwa powstałe w wyniku gry w lidze.

Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w turnieju.

Udział zawodników w rozgrywkach Rekreacyjnej Ligi Biznesu jest równoznaczny z zapoznaniem się przez nich z niniejszym regulaminem.

II. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

Terminy wszystkich spotkań są rozpisane z góry na całą ligę.

W szczególnych przypadkach każda drużyna ma prawo do przełożenia meczu jeden raz w czasie trwania ligi.

Kapitan drużyny jest zobowiązany powiadomić organizatora o przełożeniu meczu na dwa dni (dni robocze, w godzinach przed południowych) przed wyznaczonym terminem.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przełożenie meczu przez drużynę przeciwną lub organizatora, nieodbyty pojedynek weryfikowany jest na korzyść drużyny przeciwnej w stosunku 5:0 (pkt. 3)

W przypadku nie stawienia się drużyny na wyznaczone spotkanie (walkower) drużynie dopisuje się "-1" pkt. W stosunku bramkowym 0:5

W przypadku niestawienia się obydwu drużyn i nieodbycia meczu w wyznaczonym przez organizatora terminie, pojedynek weryfikowany jest jako obu stronna przegrana.

Drużynom dopisuje się punkty ujemne w tabeli, bez konsekwencji bramkowych.

W obydwu ligach zespoły toczą pojedynki między sobą ("każdy z każdym").

Zasady awansu i spadku Ekstraklasy.
Rozgrywki składają się z rundy zasadniczej i rewanżowej.

O końcowej kolejności w tabeli decyduje:
- Po pierwsze większa ilość zdobytych punktów (wygrana: 3 pkt., remis 1 pkt., przegrana 0 pkt., walkower "-1" pkt.).
- Po drugie wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku dwóch lub więcej drużyn "mała tabela" uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków).
- Po trzecie lepszy stosunek bramek (wynikających z różnicy bramek zdobytych i straconych).
- Po czwarte większa ilość goli dodatnich,
- Po piąte losowanie.
Drużyna Ekstraklasy, która zajęła ostatnią pozycję w końcowej klasyfikacji rozgrywek, zostaje zdegradowana do klasy niższej.

Zasady awansu i spadku I Ligi.
Rozgrywki składają się z rundy zasadniczej i rewanżowej.

O końcowej kolejności w tabeli decyduje:
- Po pierwsze większa ilość zdobytych punktów (wygrana: 3 pkt., remis 1 pkt., przegrana 0 pkt., walkower "-1" pkt.).
- Po drugie wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku dwóch lub więcej drużyn "mała tabela" uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków).
- Po trzecie lepszy stosunek bramek (wynikających z różnicy bramek zdobytych i straconych).
- Po czwarte większa ilość goli dodatnich,
- Po piąte losowanie.
Drużyna I ligi, która zajęła pierwszą pozycję w końcowej klasyfikacji rozgrywek awansuje do Ekstraklasy.

Termin, godzinę oraz miejsce zawodów wyznacza organizator.

O zwycięstwie drużyny w końcowej klasyfikacji Pucharu Fair Play, decyduje najmniejsza ilość otrzymanych punktów karnych.

Za karę napomnienia (żółta kartka)- 1 pkt. karny
Za karę wykluczenia (czerwona kartka)- 5 pkt. karnych.
W przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów karnych przez dwie, lub więcej drużyn o końcowej klasyfikacji Pucharu decyduje organizator

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator .

Wskazane jest, aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.

Organizator zapewnia doraźną pomoc przy urazach, powstałych w czasie gry(opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran - plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW., OC. W przypadku konieczności wezwania karetki pogotowia, służb medycznych, wszelkie koszty pokrywa firma uczestnicząca w rozgrywkach.

Zawodnicy grający w okularach, łańcuszkach itp. uczestniczą w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na ww. osoby.

Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub w przerwie meczu, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie organizator ma prawo nałożenia kary określonej w punkcie III paragraf 1. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyny dotyczące ww. przypadku nie będą weryfikowane.

RLB jest ligą rekreacyjną, nie mogą w niej uczestniczyć osoby aktualnie trenujące w klubach. Wyjątkiem są zawodnicy, którzy trenują w klubach B i A klasowych (traktowani są jako amatorzy).

W kadrze drużyny Ekstraklasowej, dopuszcza się udział maksymalnie trzech zawodników szczebla okręgu, ewentualnie dwóch zawodników I lub II ligi halowej piłki nożnej na szczeblu krajowym. Opisani zawodnicy muszą być etatowymi pracownikami firmy którą reprezentują.

Podczas rozgrywek RLB zabrania się zmian personalnych w kadrach drużyn za wyjątkiem sytuacji losowych w sprawie, których decyduje organizator.

Dopuszcza się tworzenie fuzji między firmami, które występują w rozgrywkach pod wspólnym szyldem.

Organizator zastrzega SOBIE PRAWO w sytuacji ekstremalnej własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu RLB (sytuacja ekstremalna - sytuacja sporna, którą regulamin nie uwzględnił).

Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
* Pracownicy firmy współpracującej powinni być zaznaczeni w formularzu zgłoszeniowym wraz z podaniem nazwy firmy współpracującej. Mając na uwadze sportową rywalizację w duchu fair play organizator zastrzega sobie prawo do konsultowania stopnia współpracy z firmą współpracującą. Organizator zastrzega rolę decydującą w tym zakresie.


Strona główna Dodaj do ulubionych... Wyślij maila do Zarządu RLB

:: Ekstraklasa ::

:: Drużyny

:: Tabela

:: Terminarz

:: Wyniki

:: I Liga ::

:: Drużyny

:: Tabela

:: Terminarz

:: Wyniki


:: Galerie

:: Wywiady

:: Rankingi


Patronat prasowy
Patronat medialny